Uzņemšana

Uzņemšana Jelgavas 4. vidusskolā

Fotografēšanās skolēna kartei

Pie J. Baldera

Iesniedzamie dokumenti

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par 
16 gadiem, iesniedz

  1. !iesniegums (skolas veidlapa)
  2. apliecības par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu);
  3. sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
  4. bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u (no iepriekšējās skolas));

Iestājoties jāuzrāda pase vai dzimšanas apliecība.

 Uzņemšanas noteikumi

  1. Dokumentus vidusskolā vispārējās izglītības programmas apguvei var iesniegt skolēni:

            1.1.kas ir ieguvuši apliecību par pamatizglītību;

            1.2.kuriem sekmju izrakstā visos mācību priekšmetos gadā un valsts pārbaudes darbos vērtējums nav zemāks par 4 ballēm;

  1. Ja vērtējums zemāks par 4 ballēm matemātikā, svešvalodā, latviešu valodā, tad skolēns kārto iestājpārbaudījumu 26.06.2019.

 

Uzņemšana 1. klasē 

 INFORMĀCIJA VECĀKIEM

 

Jelgavas pilsētas domes lēmums.  "Par bērnu reģistrēšanu 1. klasē Jelgavas pašvaldības izglītības iestādēs"

Uzņemšanas noteikumi Jelgavas pašvaldības izglītības iestādes  “Jelgavas 4.vidusskola” 1.klasē  pamatizglītības profesionāli orientētā virziena (mūzika vai sports) programmā (programmas kods 21014111) 

 Iesnieguma veidlapa