Uzņemšana

Uzņemšana 1. klasē

Jelgavas pilsētas domes lēmums. Noteikumi "Par bērnu reģistrēšanu 1. klasē Jelgavas pašvaldības izglītības iestādēs"

Jelgavas 4. vidusskolas izglītojamo uzņemšanas noteikumi pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmā 

 Iesnieguma veidlapa

 

Vecāki, piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:


1. direktoram adresētu iesniegumu un bērna dzimšanas apliecību.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1.1. iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
1.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) un novērtējumu no PII par gatavību pamatizglītības apguves uzsākšanai;

Uzņemšana skolā (Izņemot 1. un 10. klasi)

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par
16 gadiem, iesniedz:


1. direktoram adresētu iesniegumu.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1.1. iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

Uzņemšana 10. klasē

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par
16 gadiem, iesniedz:


1. direktoram adresētu iesniegumu.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1.1. apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu, pamatizglītības sertifikātu (ja tāds ir saņemts) kopijas (uzrādot oriģinālus);
 

Izglītojamā pāriešana no vienas izglītības iestādes uz citu

Ja izglītojamais (obligātajā izglītības vecumā), kurš apgūst pamatizglītības programmu valsts vai pašvaldības izglītības iestādē, pāriet mācīties uz citu izglītības iestādi, vecāki:

1. pamatojoties uz iesniegumu, saņem izziņu no tās izglītības iestādes direktora, uz kuru izglītojamais vēlas pāriet mācīties. Izziņa izglītojamam garantē uzņemšanu šajā izglītības iestādē noteiktā datumā;
2. minēto izziņu un iesniegumu par izglītojamā izstāšanos iesniedz izglītības iestādes direktoram, kurā tajā brīdī izglītojamais vēl mācās.