Jelgavas 4.vidusskolas normatīvie dokumenti

 

Attīstības plāns 2023. - 2026. gadam

Jelgavas 4.vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2023

Jelgavas 4.vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2022

Jelgavas 4.vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2021

Jelgavas 4. vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2020

Jelgavas 4. vidusskolas nolikums

Kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un izglītības programmas apguves individuālo izglītības plānu izstrādei un īstenošanai


Izglītības programmas

    Pamatizglītības programma 

    Pamatizglītības programma ar augstiem sasniegumiem mūzikā

    

    Mācību priekšmetu un mācību stundu plāns 10. -12.klase

    Valodu un kultūras programma (11.a kl.)

    Sporta un valsts aizsardzības programma (11.b kl.)

    Valodu un kultūras programma (12.a kl.)

    Sporta un valsts aizsardzības programma (12.b kl.) 

 

Drošības un kārtības noteikumi/ reglamenti

Darba kārtības noteikumi
Iekšējās kārtības noteikumi
Kavējuma reglaments
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

E-klases lietošanas kārtība

Drošības noteikumi izglītojamiem

Garderobes lietošanas noteikumi

Kārtība, kā tiek organizētas dežūras skolā

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Vienošanās mūzikas novirziena klasēm

Vienošanās par kora tērpu nodošanu un izmantošanu

Vienošanās par mūzikas instrumenta nodošanu un izmantošanu

 

Apmeklējuma pieteikšanas un uzturēšanās kārtība  

Apmeklētāju pieteikšanās kārtība

          Apmeklētāju pieteikšanās kārtība

Izglītojamo vecāku un nepiederošu personu uzturēšanās kārtība Jelgavas 4.vidusskolā

 

 
Bibliotēkas noteikumi

   Jelgavas 4.vidusskolas bibliotēkas lietošanas noteikumi

          Bibliotēkas apgaitas lapa