JELGAVAS 4. VIDUSSKOLAS LOGOPĒDE


        Irina Rutka

         22346062

         rutka.irina@inbox.lv

           78. kabinets

P.  8:30-15:30

O. 8:30-16:30

C. 8:30-16:30

Pk. 8:30-15:30

 


  Lāsma Ernstsone

         29774256

               75. kabinets

P. 9.00-16.00

O. 8.00-16.00

T.  9.00-16.00

C. 8.00-16.00

Pk. Brīvs


 

Sākumskolā lielai daļai izglītojamo ir runas un valodas traucējumi: neprecīza skaņu izruna vai to kropļošana, neizteiksmīga runa, neliels vārdu krājums, nespēja veidot saistītu runu, lasīšanas un rakstīšanas traucējumi.

Skolas logopēds ir koriģējošais pedagogs, valodas terapeits, kurš atbild par runas un valodas attīstības pareizu novērtēšanu, logopēdiskā darba gaitu, citu speciālistu piesaistīšanu korekcijas darbam, ja tas nepieciešams, kā arī konfidencialitātes saglabāšanu attiecībā uz informāciju, kas iegūta par skolēnu.

Sākumskolas skolēniem (1.-4. klase) nodarbības pie logopēda notiek reizi nedēļā, saskaņojot laikus ar skolēniem, viņu vecākiem un klases audzinātāju. Nodarbības notiek pēc skolas direktora apstiprināta grafika.

Kā skolēni un vecāki var saņemt logopēda palīdzību:

 • skolēnu valodas pārbaude notiek mācību gada sākumā līdz 30. septembrim, kā arī visa mācību gada laikā pēc vecāku vai skolotāju pieprasījuma, ja ir jauns audzēknis klasē un arī citos gadījumos.
 • skolēni apmeklē individuālās vai grupu nodarbības
 • par logopēdisko nodarbību apmeklējumiem atbild vecāki, skolotāji un logopēds
 • skolēnam nav jāapmeklē nodarbības pie logopēda, kad novērsti rakstīšanas un lasīšanas traucējumi

Logopēda darbības jomas:

 • pedagoģiski koriģējošais darbs ar skolēniem ( individuālās, grupu, apakšgrupu nodarbības), kuriem ir runas un valodas traucējumi
 • sadarbība ar vecākiem (saglabājot konfidencialitāti)
 • sadarbība ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem
 • sadarbība ar skolas sociālo pedagogu, psihologu, mediķi, skolas vadību
 • sadarbība ar Jelgavas pedagoģiski medicīnisko komisiju

Logopēda atbalsts būtu nepieciešams, ja bērns:

 • nepareizi izrunā skaņas, izlaiž atsevišķas skaņas vai tās aizstāj
 • nesaklausa skaņas (fonemātiskā nepietiekamība)
 • nepietiekams vārdu krājums
 • nepareizi lieto dzimtes, laikus un skaitļus, nepareiza vārdu secība teikumā, nelieto prievārdus
 • traucēta valodas sapratne(neizprot to, ko viņam saka)
 • balss traucējumi(piemēram, ja bērns runā čukstus)
 • runas ritma, tempa un intonācijas traucējumi(runa – ļoti ātra, tai raksturīgas norautas galotnes, aizķeršanās, atkārtojumi vai arī runa ir ļoti lēna ar nepareizu izrunu un patskaņu stiepšanu)
 • stostīšanās
 • lasīšanas un rakstīšanas traucējumi

 Logopēdijas nodarbībās tiek strādāts pie:

 • skaņu izrunas traucējumu novēršanas
 • fonemātiskās uztveres attīstīšanas
 • rakstīšanas prasmju pilnveidošanas
 • lasīšanas prasmju pilnveidošanas
 • saistītās runas attīstīšanas
 • vārdu krājuma bagātināšanas un aktivizēšanas
 • valodas leksisko tēmu apguves
 • valodas gramatiskās uzbūves un tēmu apguves un pilnveidošanas
 • agramatismu novēršana runā, lasīšanā un rakstīšanā

 

Runa un valoda ir jāveido un jākopj!