ESF projekti

 

Projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

Projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

(Vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)

 

2010./2011.m.g. stipendijas saņem skolotāji:

 

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

Izstrādātie materiāli

1.

Ilze Šulca

angļu valoda

CONDITIONAL SENTENCES From 9

2.

Liene Brēdiķe

angļu valoda

Prezentācijas

Skolēnu darbi

3.

Tatjana Šinkus

angļu valoda

 

4.

Ivita Steķe

matemātika

Paškontroles darbi

Matemātikas nedēļas rezultāti

5.

Ingrīda Ilmane

matemātika

 

6.

Inta Zubova

matemātika

D. Stuģe

R. Berkolds

R. Sergejevs

V. Kupste

7.

Ingrīda Drēska

vācu valoda

Katalogs


Darba lapas

8.

Ļubova Vladimirova

vācu valoda

Pārbaudes darbi

9.

Tatjana Beinaroviča

ķīmija

 

 

2009./2010.m.g. stipendijas saņem skolotāji:

 

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

Izstrādātie materiāli

1.

Inta Zubova

matemātika

2.

Guna Zemīte

informātika

 

3.

Ļubova Vladimirova

vācu valoda

 

4.

Ilze Šulca

angļu valoda

 

5.

Tatjana Šinkus

angļu valoda

 

6.

Ivita Steķe

matemātika

Skolēnu paškontroles darbi:

Pārskati par vienādojumiem:

7.

Ludmila Smirnova

matemātika

 

8.

Aina Sadovņikova

fizika

Fizikas materiāli:

9.

Aija Puste

informātika

Mācību materiāli informātikā:

10.

Ludmila Kudreņicka

bioloģija

 

11.

Nadežda Kaļiņičenko

angļu valoda

 

12.

Ingrīda Ilmane

matemātika

 

13.

Mārtiņš Eizengrauds

fizika

 

14.

Ingrīda Drēska

vācu valoda

15.

Liene Brēdiķe

angļu valoda

Metodisks materiāls "Teaching Grammar with Signal Cards":

Projekti:

16.

Renāte Bogdānova

matemātika

 

17.

Tatjana Beinaroviča

ķīmija

Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

(Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)

 

Jelgavas 4. vidusskolas pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes novērtēšanas komisijas reglaments.
 


Projekta 4. posms

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Labas prakses vizītkartes

1.

Ruta Grubinska

 

2.

Andra Ģingule

 

3.

Ludmila Smirnova

 

4.

Liena Celma

 

5.

Guna Zemīte

 

6.

Aija Puste

LP piemēra apraksts/vizītkarte

7.

Zaiga Šteina

 

8.

Ārija Puriņa

 

9.

Arta Jurgenovska

LP piemēra apraksts/vizītkarte

10.

Inga Langenfelde

 

11.

Aina Sadovņikova

 


Projekta 3. posms

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Izstrādātie metodiskie materiāli

1.

Aija Pridāne

 

2.

Sanita Baltiņa

 

3.

Harijs Laudinskis

 

4.

Ilze Klāva

 

5.

Sarmīte Sprūde

 

6.

Santa Zaremba

 

7.

Margita Galiņa

 

8.

Irina Zinoviča

 

9.

Daiga Rudzīte

 

10.

Rudīte Dīce

 

11.

Tatjana Kārkliņa

 

12.

Irina Osipova

 

13.

Kristīne Priede

 

14.

Inita Zariņa

 

15.

Māra Paspārne

 

16.

Īrisa Kazibajeva

 

17.

Ilze Lillā

 

18.

Irēna Sitņikova

 

19.

Antra Zondaka

 

20.

Indra Šteina

 

21.

Ilona Blūma

 

22.

Evita Mahoņina Mahina

 

23.

Ilze Liepiņa

 

24.

Zaiga Bitāne

 

25.

Laima Bensone

 

26.

Sanita Treimane

 

27.

Māra Aprāne

 

28.

Oksana Beidziniece

 


Projekta 2. posms

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Izstrādātie metodiskie materiāli

1.

Laima Bensone

 

2.

Lauma Kļaviņa

 

 

No 2009.gada 20.novembra līdz 2010.gada 20.martam stipendijas saņem skolotāji:

Projekta 1. posms

N.p.k.

Vārds, uzvārds

1.

Aija Pridāne

2.

Irina Osipova

3.

Oksana Beidzeniece

4.

Ilze Klāva

5.

Kristīne Priede

6.

Inita Zariņa

7.

Sanita Treimane

8.

Irēna Sitņikova

9.

Sarmīte Sprūde

10.

Indra Šteina

11.

Andra Ģingule

12.

Margita Galiņa

13.

Māra Aprāne

14.

Sanita Baltiņa

15.

Inga Jansone

16.

Ilona Blūma

17.

Ritma Tautere

18.

Santa Zaremba

19.

Zaiga Bitāne

20.

Antra Zondaka

21.

Rudīte Dīce

22.

Daiga Rudzīte

23.

Māra Paspārne

24.

Īrisa Kazibajeva

25.

Ilze Lillā

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
(Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. septembris - 2021. gada 31. augusts
Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Vairāk par projektu:

 * Skolas mājas lapā 

 * ESF projekti šeit

 

 

 

 

Šobrīd aktīvs projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstība” 
(Nr.8.3.2.2/16/I/001 ) 

         Sākot jauno mācību gadu Jelgavas 4.vidusskola  turpina dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, kura ietvaros ir finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās. Lielākā finansējuma daļa tiek atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai. Projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) finansē Eiropas Sociālais fonds un koordinē Valsts izglītības satura centrs.

Projekta īstenošanas laiks2017. gada 1. septembris  - 2022. gada 31. decembris.

 Projekta specifiskais mērķis:

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Plašāka informācija par projektu 


 Projekts 2022./2023. mācību gadā 

Jelgavas 4.vidusskolā  projektā 2022./2023.m.g. iesaistīti 12 pedagogi.

Informācija par nodarbībām 


 Projekts 2021./2022. mācību gadā 

Jelgavas 4.vidusskolā  projektā 2021./2022.m.g. iesaistīti 11 pedagogi.

Informācija par nodarbībām 


Projekts 2020./ 2021. mācību gadā 

Jelgavas 4.vidusskolā  projektā 2020./2021.m.g. iesaistīti 7 pedagogi.

Informācija par nodarbībām 


  •  Projekts 2017./2020. gadā

 Plašāka informācija par projektu šeit

 Inovatīva interešu izglītības programma “Vieglatlētikas pulciņa nodarbības skolā un ZOC stadionā. 

 

Praktiskās nodarbības bioloģijā    

 

Praktiskās nodarbības matemātikā 

 

 Inovatīva interešu izglītības programma “Vokālā studija” 

 

 

 

Šobrīd aktīvs ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (Projekts "PuMPuRS")

ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (Projekts "PuMPuRS")

Informācija par projektu.

     Jelgavas pilsētas pašvaldība parakstījusi vienošanos ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanā. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 9 mūsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs  izglītojamiem no 5.līdz 12.klasei un profesionālās izglītības iestādē Jelgavas Amatu vidusskolā audzēkņiem no 1.līdz 4.kursam.

      Projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumiem Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”

      Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē jauniešu turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku. Tādēļ projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā un profesionālajā izglītībā sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai. Projekta ietvaros tiks sniegts gan individuāls materiālais un konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmisks atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, kā arī atbalstošas mācību vides veidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.

      Jaunajā 2017./2018. mācību gadā ir uzsākta ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktivitāšu ieviešana skolās. Projekta īstenošanai Izglītības pārvalde  iesaistīs arī stratēģiskos partnerus: sociālo dienestu, bāriņtiesu un citas iestādes.

      Projekta koordinatore ir Jelgavas izglītības pārvaldes galvenā speciāliste Līvija Vilcāne.

2017. - 2018. m.g.

2018. - 2019. m.g.

2019. – 2020. m.g.

 

1. semestris

5.-9.kl. 18 skolēni

10.-12.kl. 4 skolēni

Kopā: 22 skolēni

 

26    skolotāji

 

1. semestris

5.-9.kl. 54 skolēns

10.-12.kl. 15 skolēni

Kopā: 69 skolēni

 

38 skolotāji

1. semestris

5.-9.kl. 58 skolēns

10.-12.kl. 34 skolēni

Kopā: 93 skolēni

 

37 skolotāji

2. semestris

5.-9.kl. 19 skolēni

10.-12.kl. 4 skolēni

Kopā: 23 skolēni

 

26    skolotāji

2. semestris

5.-9.kl. 55 skolēni

10.-12.kl. 15 skolēni

Kopā: 70 skolēni

 

38    skolotāji

 2.semestris

5.-9.kl.  60 skolēni

10.-12.kl. 42  skolēni

Kopā: 102 skolēni

 

37    skolotāji